Tilskudd & Priser

Trygderefusjon
I enkelte tilfeller kan pasienter med spesielle behov få refundert en stor del av kostnadene for tannbehandling gjennom Helfo (tidligere NAV).

​​​​​​I utgangspunktet skal alle voksne pasienter betale tannlegeregningen sin selv, men det finnes 15 tilstander som utgjør unntak fra denne regelen. Det er tannlegen, som på vegne av folketrygden, gjør de medisinske vurderingene om pasienten har krav på stønad.

Tilstand 1: Sjelden medisinsk tilstand (SMT)
Med sjeldne medisinske tilstander menes enkeltdiagnoser som forekommer i antall opp til 1:10 000 individer eller totalt om lag 500 personer i Norge. Hvis en pasient har en diagnose som står på listen, og tilstanden er av varig karakter, kan vedkommende ha rett til stønad. A-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling.

B-listen – gir rett til stønad til nødvendig tannbehandling forårsaket av sykdommen.

Tilstand 2: Leppe-kjeve-ganespalte
HELFO utbetaler stønad til tannbehandling som har direkte relasjon til leppe-kjeve-ganespalte (LKG). Pasientene må være henvist fra sentraliserte LKG-team.

Tilstand 3: Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller i hoderegionen for øvrig
Ved krefttilstander og lokalt aggressive tilstander (som store kjevecyster, benigne svulster og osteomyelitt), som direkte påvirker munnhulen/kjevene, kan pasienten har rett til stønad til tannbehandling. Selve sykdommen eller behandlingen av denne må ha ført til behov for tannbehandlingen.

Tilstand 4: Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
Denne bestemmelsen kan gi stønad til nødvendig infeksjonsforebyggende tannbehandling der infeksjonsspredning fra munnhulen kan innebære en alvorlig og livstruende risiko for pasienten. Det må dokumenteres ved erklæring fra lege/spesialist/sykehusavdeling at vilkåret er oppfylt.
Det ytes stønad ved følgende medisinske tilstander og behandlinger:

 • Hjerteoperasjon.
 • Dialysebehandling – mens pasienten er under behandling.
 • Organtransplantasjon og ved etterfølgende immunsuppressiv behandling – kan ofte være aktuelt livet ut.
 • Benmargstransplantasjon – til pasienten er ferdigbehandlet, stamcellebehandling – til pasienten er erklært frisk.
 • Høydose i denne sammenheng er kurative doser, i motsetning til pasienter som går på lavdosebehandlinger som methotrexate ved for eksempel osteoporose.
 • Hiv/aids.
 • Kreftpasienter med skjelettmetastaser i forbindelse med behandling med benmodulerende medikamenter – for eksempel behandling med Zometa eller Xgeva.
 • Strålebehandling mot kjevene ved kreftsykdom og/eller ved etablert medikamentassosiert kjeveosteonekrose.

Dersom tenner må fjernes som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, får pasienten også stønad til nødvendig rehabilitering.

Tilstand 5: Sykdommer og anomalier i munn og kjeve (tann- og kjevekirurgisk behandling)
Denne bestemmelsen omfatter behandling som utføres på kirurgisk og/eller oralmedisinsk indikasjon.

I tillegg kan pasienten få stønad til hard, heldekkende bittskinne ved behandling av eller symptomer på kjeveleddslidelsen temporomandibulær dysfunksjon (TMD), takst 705.

Tilstand 6: Periodontitt (tannkjøttsykdom)
Det ytes stønad ved:

 • Behandling av marginal periodontitt og periimplantitt: Pasienten får stønad til systematisk behandling med sikte på å oppnå infeksjonskontroll. Behandlingen må være målrettet og faglig strukturert for å være stønadsberettiget. Forebyggende, rutinemessig tannrens eller behandling av gingivitt får pasienten ikke stønad til.
 • Rehabilitering ved tanntap som følge av grav marginal periodontitt: Pasienten kan få stønad til erstatning av tenner vedkommende taper på grunn av denne tannkjøttsykdommen. Det gis støtte til permanent erstatning kun en gang per tann. Det må være dokumentert at tannen gikk tapt som følge av marginal periodontitt etter 1. mai 2002. Tenner bak den 5. tannen i tannrekka gir HELFO som hovedregel ikke erstatning for.

Tilstand 7: Tannutviklingsforstyrrelser (medfødte tilstander)
Denne bestemmelsen omfatter følgende tannutviklingsforstyrrelser:

 • Amelogenesis imperfekta (ufullstendig emaljedannelse).
 • Dentinogenesis imperfekta (ufullstendig tannbensdannelse).
 • Tannagenesi (medfødt manglende tannanlegg). Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til behandling av agenesi av 1. og/eller 2. premolar. Unntatt er ved agenesier ved flere enn to premolarer hos samme person.
 • Alvorlig dentindysplasi (meget korte tannrøtter).
 • Alvorlig mineraliseringsforstyrrelse og/eller morfologiske utviklingsforstyrrelser.
 • Tannluker på grunn av retinerte fortenner, hjørnetenner og premolarer.

Behandlingen av tannutviklingsforstyrrelsen må være av vesentlig betydning for funksjon og estetikk og ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen.

Tilstand 8: Bittanomalier (tannregulering/kjeveortopedi)
Ved bittanomalier (bittavvik) kan pasienten få dekket noe av utgiftene til kjeveortopedi (tannregulering). Det må foreligge henvisning fra annen tannlege eller tannpleier før behandling hos kjeveortoped starter. En henvisning er gyldig i 24 måneder.

Stønadens størrelse beregnes ut fra takster og avhenger av bittavvikets alvorlighetsgrad:

 • Gruppe a «svært stort behov» får 100 prosent dekning etter honorartakstene.
 • Gruppe b «stort behov» får 75 prosent dekning etter honorartakstene.
 • Gruppe c «klart behov» får 40 prosent dekning etter honorartakstene.

 Ved tilstander som er nevnt under bokstavene b og c må behandlingen være påbegynt senest det året pasienten fyller 20 år.

Tilstand 9: Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon (alvorlig tannslitasje)
I tilfeller der tenner er nedslitt etter tanngnissing (attrisjon) eller syreskader (erosjon) i en slik grad at tilstanden er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk, kan pasienter få stønad til gjenoppbygging av tennene. Det er kun i de alvorlige tilfellene at pasienten får stønad fra HELFO.

Tilstand 10: Hyposalivasjon (munntørrhet)
Det ytes stønad til tannbehandling i de tilfeller hyposalivasjon har ført til økt kariesaktivitet. Stønad ytes kun i de tilfeller der det foreligger dokumentasjon på hyposalivasjon over tid.

Tilstand 11: Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer (i munnhule eller på hud)

Tilstand 12: Tannskade ved godkjent yrkesskade
Med yrkesskade menes personskade eller sykdom som følge av arbeidsulykke. En sykdom kan også godkjennes som yrkessykdom hvis den er en følge av skadelig påvirkning fra arbeidsmiljøet og er en av sykdommene som er nevnt i forskrift om yrkessykdommer.

For å ha rett til stønad til tannbehandling, må NAV har godkjent skaden som yrkesskade.

Tilstand 13: Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade (fritidsulykker)
Stønadsberettiget behandling skal gjenopprette tilstanden før ulykken fant sted. Tidligere skader og defekter, som ikke har sammenheng med ulykken, får pasienten ikke stønad til etter denne bestemmelsen.

Det ytes stønad til kjeveortopedisk behandling når slik behandling alene eller i kombinasjon med protetisk behandling gir et tilfredsstillende resultat.

 • Omfattende tannskade ved ulykke.
 • Traumatisk tannskader hos pasienter som lider av sykdommer som kan gi fallskader.

HELFO yter også stønad til behandling av traumatiske tannskader dersom pasienten lider av en sykdom som kan gi fallskader (for eksempel epilepsi). Sykdom som kan gi fallskade må oppgis. Bestemmelsen omfatter bare skader oppstått under anfall. Tannlegen må beskrive de kliniske funn og sannsynliggjøre at dette skyldes anfallet. Et eksempel på annen dokumentasjon kan være hvis skaden medførte besøk på legevakta, og behandlende lege kan dokumentere årsak til skaden.

Tilstand 14: Sterkt nedsatt evne til egenomsorg ved varig sykdom eller ved varig nedsatt funksjonsevne
Det ytes stønad til dekning av utgifter til tannbehandling til personer som på undersøkelsestidspunktet har varig somatisk eller psykisk sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne. Stønad gis i de tilfeller sykdommen eller tilstanden har ført til sterkt nedsatt evne til å ivareta sin tannhelse over tid, minimum ett år.

Pasienten må selv dokumentere overfor tannlegen/tannpleieren at vedkommende ikke får ytelser etter lov om tannhelsetjenesten. Varig sykdom og/eller varig nedsatt funksjonsevne ved undersøkelsestidspunktet skal dokumenteres ved erklæring fra relevant lege eller psykolog.

Tilstand 15: Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven
HELFO kan yte stønad til personer med helt tannløs underkjeve som på grunn av slag, allmennsykdommer, anatomi eller andre forhold ikke er i stand til å kunne bruke løstsittende protese.

HELFO yter stønad til to – 2 – implantater og en dekkprotese festet til disse implantatene. Stønaden gis til personer som ikke har rettigheter etter tannhelsetjenesteloven eller som ikke fyller andre gjeldende vilkår for trygdens stønad til tannbehandling, (som eksempelvis stønad ved tanntap på grunn av tannkjøttsykdommen periodontitt – se punkt 6.).

Pasienter som faller inn under stønadsordningen til protese i underkjeven, og som er tannløse i overkjeven, kan få stønad til nødvendig ny protese i overkjeven. Det ytes ikke stønad til implantatforankring av protese i overkjeven. Dersom det er nødvendig å bytte eksisterende overkjeveprotese, så skal takst 321 benyttes.

Frikort egenandelstak 2
Frikort for egenandelstak 2 dekker godkjente egenandeler ved

 • Punkt 5: Sykdommer og anomalier.
 • Punkt 6a: Systematisk behandling av periodontitt og periimplantitt.
 • Punkt 8: Bittanomalier (forundersøkelse).

Hensikten med frikortordningen er å sette et tak for hvor mye hver enkelt skal betale i løpet av et år, slik at alle skal ha mulighet til å bruke den offentlige helsetjenesten. Les mer på www.Helfo.no.

Direkteoppgjør
I de tilfellene du som pasient har rett på støtte fra Helfo, er det tannlegens plikt å sørge for at du får den refusjonen du skal ha. Når tannlegen har avtale med Helfo om direkte oppgjør, ordnes dette for deg slik at du betaler mindre på klinikken. Du trenger ikke å tenke på papirarbeidet. Dette innebærer at pasienter som har krav på dekning etter folketrygdens § 5-6, fritas fra den kostnad som refunderes gjennom folketrygden. Dette betales direkte fra Helfo til tannlegen.

Rediger Slett

Tannlegen er forpliktet til å ha en prisliste tilgjengelig på venteværelset. Ytterligere er det tannlegens ansvar å informere deg om hvilke rettigheter du har på refusjon fra Helfo.

Tannlegen er forpliktet til å tilby et skriftlig kostnadsoverslag når kostnaden for tannbehandling overstiger 5000,00.

 

Rediger Slett